ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปณพล ไชยแสนม. 1/10
2.เด็กชายพิทยุตม์ กีรติภราดรม. 1/10
3.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำทาม. 1/10
4.เด็กหญิงชาลิสา มีแสงม. 1/10
5.เด็กหญิงธัญชนก พลายแก้วม. 1/10
6.เด็กหญิงรติรัตน์ ปรีชาเดชม. 1/10
7.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 1/11
8.เด็กหญิงชนัญธิดา อยู่ดีม. 1/11
9.เด็กหญิงณิชกานต์ กาวรรณ์ม. 1/11
10.เด็กหญิงปรียาภรณ์ โฮล์ทม. 1/11
11.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 1/11
12.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 1/12
13.เด็กหญิงจุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ม. 1/12
14.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 1/12
15.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ม. 1/13
16.เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญโทม. 1/13
17.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ก้อนบางม. 1/13
18.เด็กหญิงกวินทรา อ่อนศรีม. 1/14
19.เด็กหญิงจิรภัทร จัดนอกม. 1/14
20.เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดียิ่งม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20207

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจินตนา จันทา