การออกแบบ2(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกษิเดช มีเครือรอดม. 1/10
2.เด็กชายกิตติพศ ฉิมทับม. 1/10
3.เด็กชายพิทยุตม์ กีรติภราดรม. 1/10
4.เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรโยยิ่งม. 1/10
5.เด็กหญิงชนิตรา จรูญเกียรติคุณม. 1/10
6.เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรียาม. 1/10
7.เด็กชายธีรภัทร พ่วงเครือม. 1/14
8.เด็กหญิงกนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติม. 1/14
9.เด็กหญิงจิราพัชร เนื่องอุทัยม. 1/14
10.เด็กหญิงญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐม. 1/14
11.เด็กหญิงธมนวรรณ จำนงค์ม. 1/14
12.เด็กหญิงนฤมล ช่างบรรดิษฐ์ม. 1/14
13.เด็กหญิงวันวิสา วิเชียรชัยม. 1/14
14.เด็กหญิงศิรประภา ปะจะนังม. 1/14
15.เด็กหญิงสุทธาฐินี บุญเนาว์ม. 1/14
16.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รสจันทร์ม. 1/14
17.เด็กหญิงอรณิชา คำสวัสดิ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20218

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ