วิทยาศาสตร์2X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมายสมม. 2/6
2.เด็กหญิงสุพิชชา ดาปานม. 2/6
3.เด็กชายพงศ์ณภัทร สร้อยจิตรม. 2/7
4.เด็กชายพฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุลม. 2/8
5.เด็กชายสิรวัชญ์ หอมชื่นม. 2/8
6.เด็กชายกิตติภูมิ บวบทองม. 2/9
7.เด็กชายธนภัทร ศิริปัญจนะม. 2/9
8.เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมกุลม. 2/9
9.เด็กหญิงพัชรพร อภัยสุวรรณม. 2/9
10.เด็กหญิงวิภาดา วงศ์สนิทม. 2/9
11.เด็กหญิงสลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ม. 2/9
12.เด็กหญิงอรกัญญา กมลมาลย์ม. 2/9
13.เด็กหญิงพีรญา เกษสงกาม. 2/10
14.เด็กหญิงศศิวิมล ทีฆะสุขม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวิสูตร เดชเมือง