วิทยาศาสตร์1X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายก้องภพ สุรนันท์ม. 2/5
2.เด็กชายดวิษ วิจิตรลักษณาม. 2/5
3.เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ม. 2/5
4.เด็กชายสวิส ครองยุติม. 2/5
5.เด็กชายอนันตชาติ แป้นสดม. 2/5
6.เด็กหญิงกานต์พิชชา คงอภัยม. 2/5
7.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียวม. 2/5
8.เด็กหญิงมิ่งมาฎา แก้วพินิจม. 2/5
9.เด็กหญิงโยษิตา เพิ่มพูนม. 2/5
10.เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิสารม. 2/5
11.เด็กหญิงอรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญม. 2/5
12.เด็กหญิงภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ม. 2/7
13.เด็กหญิงชนสรณ์ ทองเจริญม. 2/9
14.เด็กหญิงศุภิสนันท์ เรืองพุทธม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต