สุขศึกษาและพละศึกษาY

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ม. 2/11
2.เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตรศรัณย์ม. 2/11
3.เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุลม. 2/11
4.เด็กหญิงอริญรดา ทวีกิจปกรณ์ม. 2/11
5.เด็กชายรติดัสกร ทองคำม. 2/12
6.เด็กหญิงจุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ม. 2/12
7.เด็กหญิงปิยะนุช สายไหมม. 2/12
8.เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวงศ์ม. 2/12
9.เด็กชายพิชาภพ แก้วนาโอม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนิน