สังคมฯ3X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงฐิรมน อุบลจินดาม. 2/5
2.เด็กชายธนยศ ชาวน่านม. 2/7
3.เด็กชายธเนศพล พูลพันธ์ม. 2/7
4.เด็กชายทีฆายุ ขันอ้ายม. 2/9
5.เด็กชายนิธิศ สีแสงสุวรรณชัยม. 2/9
6.เด็กชายพีรัช มินเจริญม. 2/9
7.เด็กชายวรภัทร จันทราชม. 2/9
8.เด็กชายอัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศาม. 2/9
9.เด็กชายณภัทร แสงอ่อนม. 2/10
10.เด็กชายธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัยม. 2/10
11.เด็กชายพิทยุตม์ กีรติภราดรม. 2/10
12.เด็กหญิงชนิตรา จรูญเกียรติคุณม. 2/10
13.เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรียาม. 2/10
14.เด็กหญิงพิธุปรียา สุขโกกีม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์