กราฟฟิกและการออกแบบ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจารุกิตติ์ ศรีสุชาติม. 1/8
2.เด็กหญิงณัฎฐธิดา นามจันทราม. 1/8
3.เด็กชายพงศกร หนูพันธ์ม. 1/9
4.เด็กชายพัสกร นาคอินทร์ม. 1/9
5.เด็กหญิงอนัตตา ศรีสรรพศิริกุลม. 1/9
6.เด็กชายจารุทัศน์ ภควโพธิ์ธัญม. 1/10
7.เด็กชายธนโชติ มีถมม. 1/11
8.เด็กหญิงปณิสรา ธาระวัยม. 1/11
9.เด็กหญิงเพชรมณี แซ่ตั้งม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21250

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา