การออกแบบ2(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชุตินารถ บุญสุขม. 1/7
2.เด็กหญิงคุณัญญา เอโกมลม. 1/8
3.เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรรัตน์บงกชม. 1/8
4.เด็กหญิงบุณยานุช แช่มช้างม. 1/8
5.เด็กหญิงปฏิพร ติละม. 1/8
6.เด็กหญิงปรินทร์ ชาสังข์ม. 1/8
7.เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงสารวัตรม. 1/8
8.เด็กหญิงศิริพรรษา ชาติดาม. 1/8
9.เด็กชายกิตติภูมิ บวบทองม. 1/9
10.เด็กหญิงฉัตรฤดี แสนคำฟูม. 1/9
11.เด็กหญิงปาลีนา เตียวต่อสกุลม. 1/9
12.เด็กหญิงอัมพิกาภา ทาทองม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20218

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ