ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายคิมรวินทร์ มากแก้วม. 1/7
2.เด็กหญิงปาณะฟ้า กันทะวงศ์ม. 1/7
3.เด็กชายพฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุลม. 1/8
4.เด็กหญิงกุลิสรา นาเมืองรักษ์ม. 1/8
5.เด็กหญิงณัฐชยา สัตย์ซื่อม. 1/8
6.เด็กชายจิรวัฒน์ ดิษฐีม. 1/9
7.เด็กชายอัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศาม. 1/9
8.เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองดีม. 1/9
9.เด็กหญิงนรีกานต์ คำรังษีม. 1/9
10.เด็กหญิงพิชญาภา ปัชชาชัยม. 1/9
11.เด็กหญิงศิรินทรา รินเตชะม. 1/9
12.เด็กหญิงสลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ม. 1/9
13.เด็กหญิงอัมพิกาภา ทาทองม. 1/9
14.เด็กหญิงเอมอร เสมคำม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20207

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจินตนา จันทา