สังคมฯ2X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ม. 2/7
2.เด็กหญิงภวิกา เหมสมิติม. 2/7
3.เด็กหญิงรักษิดา สร้อยเงินม. 2/7
4.เด็กหญิงสุวภัทร ขำเลิศม. 2/7
5.เด็กหญิงอนันทิตา ปัณฑิตาม. 2/7
6.เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองดีม. 2/9
7.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตันเจริญม. 2/9
8.เด็กหญิงธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ม. 2/9
9.เด็กหญิงปาริชาต ศรีจันทร์ม. 2/9
10.เด็กหญิงปาลีนา เตียวต่อสกุลม. 2/9
11.เด็กหญิงวิภาภรณ์ นาสมวงค์ม. 2/9
12.เด็กหญิงศลิษา ตูพานิชม. 2/9
13.เด็กหญิงศิรินทรา รินเตชะม. 2/9
14.เด็กหญิงสุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนุศรา โอริคาสะ