สังคมฯ1Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธีรภัทร สาลีรัชตะธรรมม. 2/11
2.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 2/12
3.เด็กหญิงปาริชาติ หมอเมืองม. 2/12
4.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 2/12
5.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 2/12
6.เด็กชายธนกฤต บรรพศิลป์ม. 2/13
7.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 2/13
8.เด็กหญิงกวินทรา อ่อนศรีม. 2/14
9.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายทนง ชีวะประไพ