ศิลปะ3x

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติวินท์ ศรีนุ่นชุมม. 2/7
2.เด็กหญิงณัฐชยา สัตย์ซื่อม. 2/8
3.เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานขลิบม. 2/8
4.เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงสารวัตรม. 2/8
5.เด็กหญิงรัฐชิดา อังกินันทน์ม. 2/8
6.เด็กหญิงศิริพรรษา ชาติดาม. 2/8
7.เด็กหญิงอภิชยา นิยมเหลาม. 2/9
8.เด็กหญิงอรไพลิน ตู้บุดดาม. 2/9
9.เด็กหญิงอัมพิกาภา ทาทองม. 2/9
10.เด็กหญิงพิชญาภา แซ่ลี้ม. 2/10
11.เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพมณฑาม. 2/10
12.เด็กหญิงวิชญาดา คำอ้นม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิริ โชคสกุล