ศิลปะ(วงโย)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรเดช สมบัติปันม. 2/11
2.เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมแดงม. 2/11
3.เด็กชายดลธรรม จงสอนสุขม. 2/11
4.เด็กชายธนภัทร ผู้บำเพ็ญม. 2/11
5.เด็กชายศักดิธัช เกิดพูลม. 2/11
6.เด็กชายธันวา ไทยอู่ม. 2/11
7.เด็กชายธนัช มงคลฤกษ์ม. 2/11
8.เด็กหญิงจิตรลดา กลอยสวาสดิ์ม. 2/11
9.เด็กหญิงชนัญธิดา อยู่ดีม. 2/11
10.เด็กหญิงโยชิตา กลัดเข็มเพ็ชรม. 2/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุรชัย สมศรี