ศิลปะ1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปุญญากัญจน์ ปุญญเสวีม. 2/11
2.เด็กหญิงณริสสา พันธุระม. 2/11
3.เด็กหญิงธันยพร วรรณทองม. 2/11
4.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 2/13
5.เด็กหญิงภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ม. 2/13
6.เด็กหญิงจิรภัทร จัดนอกม. 2/14
7.เด็กหญิงจิราพัชร เนื่องอุทัยม. 2/14
8.เด็กหญิงธมนวรรณ จำนงค์ม. 2/14
9.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รสจันทร์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์