ศิลปะ1X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกฤต ยามาโมโทม. 2/5
2.เด็กชายณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ม. 2/7
3.เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ม. 2/7
4.เด็กชายอิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ม. 2/7
5.เด็กหญิงชุติมา ศศิทองม. 2/7
6.เด็กหญิงบงกชเนตร อ่อนละมูลม. 2/7
7.เด็กหญิงภคจินต์ บุญอนงค์ม. 2/7
8.เด็กหญิงสาธิตา สายสุวรรณม. 2/7
9.เด็กหญิงอภิญญา พันธ์พงค์ม. 2/7
10.เด็กชายพรชัย เด่นอุดมวัฒนาม. 2/8
11.เด็กหญิงคุณัญญา เอโกมลม. 2/8
12.เด็กหญิงจิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรีม. 2/9
13.เด็กหญิงฉัตรฤดี แสนคำฟูม. 2/9
14.เด็กหญิงพิชญาภา ปัชชาชัยม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์