ภาษาไทยY

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธัชพล พลทัพม. 2/12
2.เด็กหญิงสุธาริณี ม่องโพธิ์ม. 2/12
3.เด็กชายธาวัลย์ กรมรอดม. 2/13
4.เด็กหญิงณัฐทิชา สุพรม. 2/13
5.เด็กหญิงบุณยนุช มะปรางค์ม. 2/13
6.เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญโทม. 2/13
7.เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณไพศาลม. 2/13
8.เด็กหญิงเปรมฤทัย คูโณดมม. 2/13
9.เด็กหญิงพรธีรา ขอผลม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ