แชร์บอล(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจตุรภัทร จังจิรภัทรม. 1/10
2.เด็กชายณสุข แซ่จ๋าวม. 1/10
3.เด็กชายธิปไตย ชัยหลากม. 1/10
4.เด็กหญิงกัญญา ทองศรีม. 1/10
5.เด็กหญิงชาลิสา มีแสงม. 1/10
6.เด็กหญิงณพิชญา ศรัทธาน้อมม. 1/10
7.เด็กหญิงพรรณภัทร รูปไข่ม. 1/10
8.เด็กหญิงภัทรสุดา ทานกระโทกม. 1/10
9.เด็กหญิงมรรษมล เสมเจริญม. 1/10
10.เด็กหญิงศิศิรา คงสมจิตต์ม. 1/10
11.เด็กหญิงสิริวิมล สิตะเสนม. 1/10
12.เด็กชายพชรดนัย แช่มลือนามม. 1/12
13.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ด้วงเจริญม. 1/12
14.เด็กหญิงณิชกานต์ ผันโพธิ์ม. 1/12
15.เด็กหญิงอริสรา ชูแสงม. 1/12
16.เด็กหญิงกฤตรมณ อินอุ่นโชติม. 1/13
17.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ก้อนบางม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20203

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิเชษฐ์ แซ่กัง