การออกแบบ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชนิตรา จรูญเกียรติคุณม. 1/10
2.เด็กหญิงพีรญา เกษสงกาม. 1/10
3.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 1/11
4.เด็กชายพีรพันธ์ ศรีวิชัยม. 1/11
5.เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตรศรันย์ม. 1/11
6.เด็กหญิงธนัขพร เรืองไพศาลม. 1/11
7.เด็กหญิงนัฐฐยา ปานบุญม. 1/11
8.เด็กหญิงอริญรดา ทวีกิจปกรณ์ม. 1/11
9.เด็กชายกฤษฏิ์ ประสิทธินาวาม. 1/12
10.เด็กหญิงธิติญา ภูฆังม. 1/12
11.เด็กหญิงปาริชาติ หมอเมืองม. 1/12
12.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 1/12
13.เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวงศ์ม. 1/12
14.เด็กหญิงสุธาริณี ม่องโพธิ์ม. 1/12
15.เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณ์ไพศาลม. 1/13
16.เด็กหญิงภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ม. 1/13
17.เด็กชายวริศ นิธิภากรย์ม. 1/14
18.เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์ม. 1/14
19.เด็กหญิงปญยา ใจหาญม. 1/14
20.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ธราพรม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20216

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ