การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3Y2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 3/12
2.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภคสันต์ม. 3/12
3.เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดแล้วม. 3/12
4.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภาม. 3/13
5.เด็กชายดุสิต เสริฐคัมภ์ศรม. 3/14
6.เด็กชายอิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสวม. 3/14
7.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20204

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู