ภาษาไทยX

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดบุบผาม. 2/6
2.เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริม. 2/6
3.เด็กหญิงอภิสรา เชยสุวรรณม. 2/6
4.เด็กชายคิมรวินทร์ มากแก้วม. 2/7
5.เด็กชายณัฏนที แผนพุทธาม. 2/7
6.เด็กชายณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมาม. 2/7
7.เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้งซ่าม. 2/7
8.เด็กชายสิรสิต ตรีคุณสถิตม. 2/7
9.เด็กชายพิทักษ์ ยอดนางรองม. 2/8
10.เด็กชายรชต จันทร์เหลาม. 2/8
11.เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนกม. 2/8
12.เด็กหญิงกฤติยากร รุกขพันธ์ม. 2/10
13.เด็กหญิงปรียาพร วงศ์อัศวเจริญม. 2/10
14.เด็กหญิงไลวินท์ หาญสลับศรีม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ