ต่างประเทศY

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 2/11
2.เด็กหญิงจันทัปปภา นันทะพรมม. 2/13
3.เด็กหญิงณัฐภา กาลาศรีม. 2/13
4.เด็กชายปกาสิต ศรทรงเดชม. 2/14
5.เด็กชายปฏิภาณ ขุนอ่อนม. 2/14
6.เด็กชายสุริยา ซื่อความสัตย์ม. 2/14
7.เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดียิ่งม. 2/14
8.เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพอุดม. 2/14
9.เด็กหญิงวิรัญดา กมลภากรณ์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม