ต่างประเทศX

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชวนากร มุ่งเกยกลางม. 2/5
2.เด็กชายรัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ม. 2/5
3.เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยาม. 2/5
4.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมัครการม. 2/5
5.เด็กหญิงณัฐชา ธราธรอนันต์ม. 2/5
6.เด็กหญิงธัญพิชชา ดีวงค์ม. 2/5
7.เด็กหญิงพิไลวรรณ เชิดชูม. 2/5
8.เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทองลับแลงม. 2/5
9.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชุ้มดงม. 2/5
10.เด็กหญิงรมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโชม. 2/5
11.เด็กหญิงสุชญา บางต่ายม. 2/5
12.เด็กหญิงปวริศา เรืองนุ่นม. 2/6
13.เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลภิบาลม. 2/7
14.เด็กหญิงมลสิชา อาสนาชัยม. 2/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม