คณิตศาสตร์Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธีรดนย์ เดชหาญสถิตม. 2/11
2.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 2/11
3.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 2/11
4.เด็กชายสุภเวช ประภาสัยม. 2/11
5.เด็กหญิงพัณณิตา บุญศรีพิทักษ์ม. 2/12
6.เด็กหญิงฐานิดา เฉลิมกิตติชัยม. 2/13
7.เด็กชายวริศ นิธิภากรย์ม. 2/14
8.เด็กหญิงญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐม. 2/14
9.เด็กหญิงนฤมล ช่างบรรดิษฐ์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข