คณิตศาสตร์X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายก้องภพ นาราอัสนีกรม. 2/5
2.เด็กชายชัยณรงค์ พูลผลม. 2/5
3.เด็กชายณฐกร สีรยาภรณ์ม. 2/5
4.เด็กชายบรรนค์วัษษ์ พันธนียะม. 2/5
5.เด็กชายพงษ์ณภัทร ชื่นพลีม. 2/5
6.เด็กชายรัชชานนท์ จำปาทิพย์ม. 2/5
7.เด็กหญิงฐิฎาธร จันทร์โรจน์ม. 2/5
8.เด็กหญิงณิชาภา เพิ่มลาภม. 2/5
9.เด็กหญิงปาณิสรา มุทธาจรัสกุลม. 2/5
10.เด็กหญิงวรรณวิเศษ ตันวงศ์ม. 2/5
11.เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริตม. 2/5
12.เด็กหญิงอรนิตา พิศนอกม. 2/5
13.เด็กชายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ม. 2/7
14.เด็กชายธนพงษ์ มะแป้นม. 2/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข