การงานอาชีพฯ7X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวิน สุทธิสุนทรม. 2/5
2.เด็กชายพีรวิชญ์ บรรณารักษ์ม. 2/6
3.เด็กชายพีรวิชญ์ บุตรชีวันม. 2/6
4.เด็กชายณัฏฐชานนท์ แก้วพลม. 2/7
5.เด็กชายจิราวัฒน์ รอดแก้วม. 2/8
6.เด็กชายชาญวิทย์ คงสุวรรณม. 2/9
7.เด็กชายณัฐพงษ์ เอมรัตน์ม. 2/9
8.เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุขศรีมลม. 2/9
9.เด็กชายศรัญย์ คเชนชรม. 2/9
10.เด็กชายณัฐพงศ์ ค้อชากุลม. 2/10
11.เด็กชายปรมะ พนมพรพานิชม. 2/10
12.เด็กชายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ม. 2/10
13.เด็กหญิงสิริวิมล สิตะเสนม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายวชิราวุธ สอนโสภา