แชร์บอล(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรณ์ จงชาณสิทโธม. 1/7
2.เด็กชายภูผา ทรงศิริม. 1/7
3.เด็กหญิงพิมพิกา นมจันทร์ม. 1/7
4.เด็กหญิงภคจินต์ บุญอนงค์ม. 1/7
5.เด็กหญิงสุวภัทร ขำเลิศม. 1/7
6.เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองดีม. 1/9
7.เด็กหญิงจิตตราพร แสงทวีม. 1/9
8.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตันเจริญม. 1/9
9.เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ม. 1/9
10.เด็กหญิงวิภาภรณ์ นาสมวงค์ม. 1/9
11.เด็กหญิงศลิษา ตูพานิชม. 1/9
12.เด็กหญิงศิรินทรา รินเตชะม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20203

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิเชษฐ์ แซ่กัง