การออกแบบ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฎนที แผนพุทธาม. 1/7
2.เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ม. 1/7
3.เด็กหญิงชุตินารถ บุญสุขม. 1/7
4.เด็กหญิงธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทรม. 1/7
5.เด็กหญิงบงกชเนตร อ่อนละมูลม. 1/7
6.เด็กหญิงพิมพิกา นมจันทร์ม. 1/7
7.เด็กหญิงสาธิตา สายสุวรรณม. 1/7
8.เด็กหญิงอนันทิตา ปัณฑิตาม. 1/7
9.เด็กหญิงญาติกา เกตุอัมพรม. 1/8
10.เด็กหญิงรัฐชิดา อังกินันทน์ม. 1/8
11.เด็กชายธันยา วรมงคลม. 1/9
12.เด็กหญิงชนสรณ์ ทองเจริญม. 1/9
13.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตันเจริญม. 1/9
14.เด็กหญิงวิภาภรณ์ นาสมวงค์ม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20216

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ