การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3X2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 4 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกร สุโพธิ์ม. 3/7
2.เด็กชายจิรายุ ธนสุวรรณธรม. 3/8
3.เด็กหญิงอารียา อิงประวัฒน์ม. 3/8
4.เด็กหญิงนภัทร ปั้นมีรสม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20204

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

6 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู