หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพัทธดนย์ สิทธิสำนวนม. 1/8
2.เด็กหญิงกาญจน์ฤทัย กุลชาติม. 1/8
3.เด็กชายชญานิน ตั้งสมสุขยิ่งม. 1/10
4.เด็กหญิงปวริศา วงษ์แสงทองม. 1/10
5.เด็กหญิงอชิรญา ดีโอดม. 1/10
6.เด็กชายภรภัทร ทองลองม. 1/11
7.เด็กชายกมลภัทร เนื้อนิ่มม. 1/11
8.เด็กชายศุภเศรษฐ์ ฉันทนาอารีย์ม. 1/11
9.เด็กชายพิเชษฐ์ สิทธิชัยม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21243

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางจินตนา รามศิริ