การงานอาชีพฯ6X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปภังกร เรืองสินม. 2/5
2.เด็กชายณัฐชนน ชาญทวีคุณม. 2/6
3.เด็กชายณัฐนนท์ ศิริบุญนามม. 2/6
4.เด็กชายธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ม. 2/6
5.เด็กชายนภทีป์ เพชรยาบาลม. 2/6
6.เด็กชายนิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ม. 2/6
7.เด็กชายปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออม. 2/6
8.เด็กชายสุธรรม เอี่ยมแสนอุดมม. 2/6
9.เด็กหญิงชุตินารถ บุญสุขม. 2/7
10.เด็กหญิงณิชาภา เอกนราพงศ์ม. 2/7
11.เด็กหญิงธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทรม. 2/7
12.เด็กหญิงเบญญา บุญวงค์ม. 2/7
13.เด็กหญิงพิมพิกา นมจันทร์ม. 2/7
14.เด็กหญิงรมย์รมิตา ทิพยจารุโภคาม. 2/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา