การงานอาชีพฯ6Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชวิศ ศิริวัฒนสกุลม. 2/12
2.เด็กหญิงกชพร จันทมาตรม. 2/12
3.เด็กหญิงชัญญนุช บุญเพ็งม. 2/12
4.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ศรีม. 2/12
5.เด็กหญิงวิชญาพร ทองสุพลม. 2/12
6.เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจันทร์ม. 2/12
7.เด็กหญิงอารีย์วรรณ ภัควันต์ม. 2/12
8.เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตั้งม. 2/13
9.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา