การงานอาชีพฯ5Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจตุรภัทร จังจิรภัทรม. 2/10
2.เด็กชายณสุข แซ่จ๋าวม. 2/10
3.เด็กชายธิปไตย ชัยหลากม. 2/10
4.เด็กชายนนท์ เจริญสุขม. 2/10
5.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำทาม. 2/10
6.เด็กหญิงชลธิญา ล้ำเลิศม. 2/10
7.เด็กหญิงทัศนาวลัย มานุษยานนท์ม. 2/10
8.เด็กหญิงธันยาภรณ์ เภาจี๋ม. 2/10
9.เด็กหญิงสุรัสวดี บุญจันทร์ม. 2/10
10.เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กลิ่นพวงม. 2/10
11.เด็กชายทนงศักดิ์ กลิ่นธูปม. 2/11
12.เด็กชายพีรพันธ์ ศรีวิชัยม. 2/11
13.เด็กชายสิรภพ ศรีโสภณม. 2/11
14.เด็กชายธนา บุญทรัพย์ม. 2/13
15.เด็กชายนันทวัฒน์ ชัชวาลม. 2/13
16.เด็กชายบูรณ์ภัทร์ แจ้งพรม. 2/13
17.เด็กชายปุริม แซ่โค้วม. 2/13
18.เด็กชายพีรยุทธิ์ คล้ายเจริญม. 2/13
19.เด็กชายภครพล พวงสมบัติม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค