การงานอาชีพฯ4X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ม. 2/6
2.เด็กหญิงกิรณา พิพิธยากรม. 2/6
3.เด็กหญิงนิรัชพร อ้วนกันยาม. 2/6
4.เด็กหญิงปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชรม. 2/6
5.เด็กหญิงวิชญดา เพ็ญญะม. 2/6
6.เด็กหญิงสิรินดา ฉายายนต์ม. 2/6
7.เด็กหญิงปาณะฟ้า กันทะวงศ์ม. 2/7
8.เด็กหญิงศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ม. 2/7
9.เด็กชายวัฒนพัฒน์ สรภูมิม. 2/8
10.เด็กชายณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ม. 2/9
11.เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญกลางม. 2/9
12.เด็กชายนพรุจ หาญกีรติกำจรม. 2/10
13.เด็กชายปณพล ไชยแสนม. 2/10
14.เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรโยยิ่งม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางชนิษฏา ธรรมชาติ