การงานอาชีพฯ4Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 2/12
2.เด็กชายพิเชฐพงศ์ คงวงศ์ม. 2/12
3.เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่อร่ามม. 2/12
4.เด็กชายสรวิชญ์ เกิดพินม. 2/12
5.เด็กหญิงธิติญา ภูฆังม. 2/12
6.เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องประทุมม. 2/12
7.เด็กชายไชยกร วรรณศุภระม. 2/13
8.เด็กชายฐิติกร เทียมกลางม. 2/13
9.เด็กชายสุริยา นาใจเย็นม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางชนิษฏา ธรรมชาติ