การงานอาชีพฯ3X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนวิชาม. 2/6
2.เด็กชายคุณานนท์ ประทุมชัยม. 2/7
3.เด็กหญิงขวัญจิรา ยาหยีม. 2/8
4.เด็กหญิงญาติกา เกตุอัมพรม. 2/8
5.เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 2/8
6.เด็กหญิงณิชกานต์ ปัจเวกม. 2/8
7.เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรรัตน์บงกชม. 2/8
8.เด็กหญิงบุณยานุช แช่มช้างม. 2/8
9.เด็กหญิงปฏิพร ติละม. 2/8
10.เด็กหญิงปรินทร์ ชาสังข์ม. 2/8
11.เด็กหญิงมาลิณี หนูเผือกม. 2/8
12.เด็กหญิงศิริประภา อาสาคุณม. 2/8
13.เด็กหญิงอนัญญาวีร์ ติมุลาม. 2/8
14.เด็กหญิงอภิชญา สิงหราชม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์