ท้องถิ่นของเรา2(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกฤติยากร รุกขพันธ์ม. 1/10
2.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำทาม. 1/10
3.เด็กหญิงชลธิญา ล้ำเลิศม. 1/10
4.เด็กหญิงธัญชนก พลายแก้วม. 1/10
5.เด็กหญิงปาลิญา ศรีโสมาศม. 1/10
6.เด็กหญิงพิชญาภา แซ่ลี้ม. 1/10
7.เด็กหญิงพีรญา เกษสงกาม. 1/10
8.เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพมณฑาม. 1/10
9.เด็กหญิงธนัชพร เรืองไพศาลม. 1/11
10.เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิ์น้อยม. 1/11
11.เด็กหญิงอัญชนา เข็มทองม. 1/11
12.เด็กชายณัฐ แซ่ตึ๊งม. 1/13
13.เด็กชายบูรณ์ภัทร์ แจ้งพรม. 1/13
14.เด็กชายปณต บุนมาเลิศม. 1/13
15.เด็กชายปุริม แซ่โค้วม. 1/13
16.เด็กชายสุริยา นาใจเย็นม. 1/13
17.เด็กหญิงจิรภัทร จัดนอกม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20212

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุเมธ เพชรรัตน์โยธิน