การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3Y1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 3/10
2.เด็กหญิงนรมน สิขเรศม. 3/10
3.เด็กหญิงอารยา พระสุพรรณ์ม. 3/10
4.เด็กหญิงรักษิกา จันทร์มณีม. 3/11
5.เด็กชายธนโชติ สมศรีสุขม. 3/12
6.เด็กชายปิยะพันธุ์ ศรีคำม. 3/12
7.เด็กชายณัฐนันท์ บุญยังม. 3/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20204

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย