ยืดหยุ่น(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจตุรภัทร จังจิรภัทรม. 1/10
2.เด็กชายธิปไตย ชัยหลากม. 1/10
3.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 1/11
4.เด็กหญิงรพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ม. 1/11
5.เด็กชายเควิน ยู บุญ ชิวม. 1/12
6.เด็กชายญาณกวี ศรีโยหะม. 1/12
7.เด็กชายบูรพา อิ่มยืนยงม. 1/12
8.เด็กชายศิรชัช นวมนาคะม. 1/12
9.เด็กชายกิติชัย ตุนหนูแฟบม. 1/13
10.เด็กชายจิรัสย์ ตัณฑเตมีย์ม. 1/13
11.เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภาม. 1/13
12.เด็กชายธันย์นริศ พันธ์วงศ์ม. 1/13
13.เด็กชายธีรชาติ เพียวิเศษม. 1/13
14.เด็กชายธีรภัทร์ ยาสกุลม. 1/13
15.เด็กชายปาณวีร์ เพชรทองม. 1/13
16.เด็กชายพิชาภพ แก้วนาโอม. 1/13
17.เด็กชายพุฒิเทพ ศรีสาครม. 1/13
18.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเกิดม. 1/13
19.เด็กหญิงกฤตรมณ อินอุ่นโชติม. 1/13
20.เด็กชายกฤตนัย ชุบเลี้ยงม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20201

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรวุฒิ สุนทรทิพย์