บัญชีครัวเรือน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสุธณัฐรดา เศรษฐ์กุลพาณิชม. 1/9
2.เด็กหญิงเคนทรา แกลลอเวย์ม. 1/9
3.เด็กชายอุรัช ผิวทนม. 1/10
4.เด็กชายชัยวัฒน์ ชำนาญปืนม. 1/10
5.เด็กชายศิวัช แสงกล้าม. 1/10
6.เด็กหญิงมัทนัน สงวนวงษ์ม. 1/10
7.เด็กหญิงพรรณวษา จาดจ่างม. 1/10
8.เด็กชายธีปกรณ์ วัฒนากลางม. 1/11
9.เด็กชายอรัญ จินดาสิริกุลม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21210

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน