การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ม. 1/7
2.เด็กหญิงอนันทิตา ปัณฑิตาม. 1/7
3.เด็กหญิงอภิญญา พันธ์พงศ์ม. 1/7
4.เด็กหญิงกุลิสรา นาเมืองรักษ์ม. 1/8
5.เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียงม. 1/8
6.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ม. 1/8
7.เด็กชายณัฐดนัย จำปาม่วงม. 1/9
8.เด็กชายนิธิศ สีแสงสุวรรณชัยม. 1/9
9.เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุขศรีมลม. 1/9
10.เด็กชายพีรัช มินเจริญม. 1/9
11.เด็กหญิงพัชรพร อภัยสุวรรณม. 1/9
12.เด็กหญิงสลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20212

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ