การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูรีภัทร คงเจริญม. 1/7
2.เด็กชายภูวรักษ์ ดารักษ์ม. 1/7
3.เด็กชายเศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ม. 1/7
4.เด็กหญิงมลสิชา อาสนาชัยม. 1/7
5.เด็กหญิงรักษิดา สร้อยเงินม. 1/7
6.เด็กชายจิราวัฒน์ รอดแก้วม. 1/8
7.เด็กชายปพน เพ็งเรืองม. 1/8
8.เด็กชายอัครญา ขำค้าม. 1/8
9.เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียงม. 1/8
10.เด็กหญิงศิริประภา อาสาคุณม. 1/8
11.เด็กหญิงอภิชญา สิงหราชม. 1/8
12.เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์ม. 1/9
13.เด็กหญิงพัชรพร อภัยสุวรรณม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20201

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ